~ C r e a m ~ View my profile

ข้อความดีๆ ....

posted on 01 Feb 2006 15:28 by eachother


คนบางคน... ไม่ได้ตกหลุมรักทางสายตา....

คนที่หน้าตาดี จึงไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดใจ

คนบางคน... ไม่ได้ตกหลุมรักทางหู...

คำหวาน เยินยอ เกินความจริง จึงไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดใจ


เรา... ไม่ได้ตกหลุมรักทางสายตา...

เรา... ไม่ได้ตกหลุมรักทางหู...


หากแต่...

เราสองคน... ตกหลุมรักในสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตใจที่ดีงาม
คุณเชื่อไหม...

ความละเอียดอ่อนในการตอบคำถามของ... คนหนึ่งคน ...

มีความหมายลึกซึ้ง...เกินกว่าจะบรรยาย...

ข้อความที่ตอบมาเพียง 1 ประโยคของ... คนหนึ่งคน ...

อาจแสดงถึงความแตกต่างของคนหมื่นแสนคนที่ฉันเคยพบเจอมาตลอดชีวิต1 ประโยคของ... คนหนึ่งคน ...นั่นคือ... จุดเริ่มต้น...

จุดเริ่มต้นจาก ... ข้อความดีๆ ที่ทำให้เรารักกัน

จุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันเห็น...สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตใจที่ดีงามของคุณ....

=^-^=

:+: S.O.S. :+:

Comment

Comment:

Tweet

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íèæíåâàðòîâñê, =DDD, çíàêîìñòâî æåíùèíû ðá, hlav, ñàéò çíàêîìñòî ñàëàâàòó, fqiu, êëóá çíàêîìñòâ ãîðîä, fej, ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ òîëüÿòòè, 61250, Çíàêîìñòâî êàìûøèí, 8-DD, çíàêîìñòâà ñûêòûâêàðñêèõ íåôîðìàëîâ, =P, êðàñíîãðàäñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, 4090, çíàêîìñòâà ãîðîäà ïðîëåòàðñêà, :), çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ã âîëîãäà, :[, çíàêîìñòâî äóáíà, >:-PPP, ïîðíîçíàêîìñòâà â ìèíñêå, rxyde, çíàêîìñòâà â êèåâå äëÿ åé, =-[[[,

#101 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 15:57

comment6, êûøòûì çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, 09455, çíàêîìñòâà êèøåíåâ, :-))), ñåêñ îäíîêëàñíèêêè, dolhg, èíòèì ñóð, 8], ñàéòû çíàêîìñòâ â ñ ïåòåðáóðãå, texw, ìîëîäåæíûé ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, :-DD, ñëóæáà çíàêîìñòâ òû è ÿ, mjqkww, èùó ñåêñ æåíùèíó 3545, 896119, èíäèâèäóàëêè ìàññàæ ñïá, rhg, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìàéêîïà, >:PP, çíàêîìñòâî äëÿ íåìîëîäûõ æåíùèí, yiw, íàéòè çíàêîìñòâà åëàíü, 0796, çíàêîìñòâî ñ äâóìÿ äåâóøêàìè, 34871, áàøêîðòîñòàí ñèáàé çíàêîìñòâà, wvmqjm, çíàêîìñòâà ñêàíäèíàâèÿ, 128, Äåâêè èíòèì, >:[[, ñìñ çíàêîìñòâà àäëåð, 115, èòåðíåò çíàêîìñòâà, =], ïðîñòèòóòêè ìàãíèòîãîðñêà, ttf,

#100 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 15:42

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà êèðîâñêàÿ îáëàñòü, 808262, ñåêñçíàêîìñòâà â áóãóðóñëàíå, fmaee, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè èç äàãåñòàíà, >:-O, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå æîäèíî áåëàðóñü, %PP, Çíàêîìñòâà àðìàâèðà, %-DD, èíîñòðàííûå çíàêîìñòâà ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ àíãëèéñêîãî, orju, çíàêîìñòâà áàêèíñêèå àðìÿíå, 714578, çíàêîìñòâà äëÿ èíâàëèäîâ â ñïá, >:[[[, àçåðáàéäæàíöû â ìîñêâå çíàêîìñòâà, 327, èíòèìäîñóã íîâîñèáèðñê, ubxqm, àíêåòû òðàíññåêñóàëîâ çíàêîìñòâà, yjgm, çíàêîìñòâ áåëàÿ, 9902, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîä êèíãèñåïï, =((, ñåêñ çíàêîìñòâî éîøêàðîëå, 4652, çíàêîìñòâà çà 50 â ñòóïèíî, 969282,

#99 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 15:41

comment3, ñàéòû çíàêîìñòâ çíàêîìñòâà ñàíêò ïåòåðáóðã, :-OOO, ñàìûå ïîñåùàåìûå ñàéòû çíàêîìñòâ, %PPP, çíàêîìñòâà ñ òðàíñàìè â îäåññå, 22170, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ â êàøèðå, kaytq, ñàìûé ïîïóëÿðíûé ñàéò çíàêîìñòâ áàøêîðòîñòàíà, ptizde, map5, 2853, áëÿäè èç âîë÷àíñêà, %-D, Èâàíîâî èíòèì, xjmc, äåâóøêè äëÿ âèðòóàëüíîãî çíàêîìñòâà, :]], òàäæèêèñòàí çíàêîìñòâà õóäæàíä ãàôóðîâ, slyi, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíäóñàìè, vdl, çíàêîìñòâà äåâóøêà èùåò äåâóøêó ïóø, cnxxe, èíòèì ñàéò óôû, 77123, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ëèïåöêå, 013226, êîé îáëàñòè ãîðîä æåëåçíîãîðñê çíàêîìñòâà, ztuwd, âñåìèðíûé ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ãååâ, 8-)), êëóá ñåêñóàëüíûõ çíàêîìñòâ, 854614, äîñêè çíàêîìñòâ ìîñêâà, %DDD, çíàêîìñòâî ïàðåíü èùåò ïàðíÿ, 8O,

#98 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 14:36

comment3, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ â áåëàðóñè, qzpacy, ñàéò çíàêîìñòâ â êàãàëûì, 6928, çíàêîìñòâà ñ ãîñïîæîé â ÷åëÿáèíñêå, yci, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ó àôðîäèòû, mbf, çíàêîìñòâà äëÿ ìàò ïîääåðæêè, eabwg, ëåñáè çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, 556, ñàéò èíòèì â ñûêòûâêàðå, :-))), çíàêîìñòâà çåëåíåöê, :-D, ñàéò çíàêîìñòâ òâîé èäåàë, zarq, âèðòóàëüíûé ñåêñ êðàñíîÿðñê, 79079, map, kjt, èñëàì ÷àéõàíà çíàêîìñòâà, =))),

#97 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 14:17

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ âñòðå÷ â ñàíê ïåòåðáóðãå, 383481, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìîðîçîâñê, 633, çíàêîìñòâà ó÷àñòíèêàìè äîì2, 813, çíàêîìñòâà ïî êàçàõñòàíó ãîðîä ïåòðîïàâëîâñê, 2143, ñåêñ çíàêîìñòâà, hpbllu, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíñîì, crhguh, æåíÿ âîëãîãðàä ìîëîäûå çíàêîìñòâà, 8), ñàéò çíàêîìñòâ õèëîê, %-[[, òðàíñ ñåêñóàëû â áåëãîðîäå, bzlub, èùó äååâóøêó äëÿ ñåêñà, =-[[, ñàéò çíàêîìñòâ ñ òåëêàìè, qqf, êàòàëîã òîï çíàêîìñòâ, 55888, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíàì çà 30 ëåò, =-)), çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà çìåèíîãîðñê, 8-P, êëóáû çíàêîìñòâ äëÿ áðàêà, 8OOO, íàéòè äåâóøêó äëÿ ñåêñà âòðîåì, 8OOO, Çíàêîìòñâî ñ, 398964,

#96 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 14:04

comment1, ñåì ïàðû ìîñêâà çíàêîìñòâà, lefdl, ÿêóòèÿ ìèðíûé ïîçíàêîìëþñü, =-[[[, çíàêîìñòâà õàñàâþðò, 46910, còàâðîïîëÿ çíàêîìñòâà ñåêñ, =-)), èíòèì çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà óôà, 87895, ïîçíàêîìèòñÿ ñ õóäûìè äåâóøêàìè, qvptc, èíòèì áàðàíîâè÷è, nnpuar, ñåêñ çà äåíüãè êëèí, 07807, çíàêîìñòâà íà ñàéòå íåâåñò, 1463, ñàéò çíàêîìñòâ c èíîñòðàíöàìè, riqbb, çíàêîìñòâà îäèíîêèå ïåíñèîíåðû æåíèòñÿ, =]], çíàêîìñòâà ãàáðèåëü, 7473, map3, =-P, ïðîñòèòóòêè èíäèâèäóàëêè êèåâà, 438190, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èç àáàêàíà, zhb,

#95 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-23 14:04

comment2, ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà íà îäèí ðàç, 6386, èíòèì çíàêîìñòâà íà çàêàðïàòå, =-P, õà÷ó ïîçíàêîìèöà, szpg, çíàêîìñòâî ãîð ñóâîðîâî òóëüñêàÿ, 49028, äåâ÷îíêè 1 ëåò çíàêîìñòâà, 53585, çíàêîìñòâà ñóðãóò ïàðíè, nwvro, çíàêîìñòâà õîõëîâû, =), ñâèíãåðû çíàêîìñòâà â äíåïðîïåòðîâñêå, mujwz, ùó÷èíñê çíàêîìñòâî êàçàõñòàíà, :[[, áåëãîðîä çíàêîìñòâî äåâóøêè, 3404, ïðåäëîãè äëÿ ñåêñà, 863718, Çíàêîìñòâî ãîñïîæà, ldwdn,

#94 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 13:27

comment2, ñàéò çíàêîìñòâ íèæíåêàìñêà, 30662, çíàêîìñòâî áåëîðóññêèõ ãååâ, crebk, ëèïåöêèå ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ñåêñà, %-PPP, ñåêñ íà îäèí ðàç â ÷åðíîâöàõ, 86180, ñàéò