~ C r e a m ~ View my profile

ข้อความดีๆ ....

posted on 01 Feb 2006 15:28 by eachother


คนบางคน... ไม่ได้ตกหลุมรักทางสายตา....

คนที่หน้าตาดี จึงไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดใจ

คนบางคน... ไม่ได้ตกหลุมรักทางหู...

คำหวาน เยินยอ เกินความจริง จึงไม่ใช่สิ่งที่ดึงดูดใจ


เรา... ไม่ได้ตกหลุมรักทางสายตา...

เรา... ไม่ได้ตกหลุมรักทางหู...


หากแต่...

เราสองคน... ตกหลุมรักในสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตใจที่ดีงาม
คุณเชื่อไหม...

ความละเอียดอ่อนในการตอบคำถามของ... คนหนึ่งคน ...

มีความหมายลึกซึ้ง...เกินกว่าจะบรรยาย...

ข้อความที่ตอบมาเพียง 1 ประโยคของ... คนหนึ่งคน ...

อาจแสดงถึงความแตกต่างของคนหมื่นแสนคนที่ฉันเคยพบเจอมาตลอดชีวิต1 ประโยคของ... คนหนึ่งคน ...นั่นคือ... จุดเริ่มต้น...

จุดเริ่มต้นจาก ... ข้อความดีๆ ที่ทำให้เรารักกัน

จุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันเห็น...สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตใจที่ดีงามของคุณ....

=^-^=

:+: S.O.S. :+:

Comment

Comment:

Tweet

S4ypep <a href="http://rlfaksyfhdiu.com/">rlfaksyfhdiu</a>, dtyiuunmhsay, [link=http://wrxgozbtowtd.com/]wrxgozbtowtd[/link], http://moaxjiiszytd.com/

#151 By hPNOwyzDEwXtAaTJfxA (103.7.57.18|41.86.172.27) on 2013-03-26 23:32

1Uq1Ts <a href="http://ktjryghcnpfi.com/">ktjryghcnpfi</a>, [url=http://fqzrhdqruexr.com/]fqzrhdqruexr[/url], [link=http://wunjtaffhtnr.com/]wunjtaffhtnr[/link], http://xelebrarhxvr.com/

#150 By TNSSrBCBBn (94.102.49.89) on 2010-08-11 02:34

OOIUoU <a href="http://dltuirddenrb.com/">dltuirddenrb</a>, [url=http://uazhfxwgpgff.com/]uazhfxwgpgff[/url], [link=http://nczjhehasumz.com/]nczjhehasumz[/link], http://uulmdhmqzrdf.com/

#149 By uenxmfjf (173.212.206.186) on 2010-07-04 16:25

comment4, vases âàñèëèé çíàêîìñòâà, %-PP, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äëÿ îáùåíèÿ, wzc, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëèõîñëàâëü, 8-((, ïîðà èì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ øåðìèíàòîðîì, xjawny, ñåêñ âèä, 49572, èíòèì çíàêîìñâà â îðåíáóðãå, 644772, èíòèìíûå ñàéòû çíàêîìñòâ êðàñíîäàðà, naioyo, ñàéòû çíàêîìñòâ â ãðóçèè, fjfkl, èíäèâèäóàëêèåêàòåðèíáóðãà, >:-DDD, ìîñêâà äåâóøêè ÷àñ èíòèì, ozu, çíàêîìñòâà ñàéòû âëàäèìèðà, :-[[,

#148 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:51

comment1, òâåðü çíàêîìñòâà äëÿ, zsof, ðàìáëåð zapretov çíàêîìñòâà, >:P, çíàêîìñòâàìîøèíà îëüãà ñåâàñòîïîëüàíêåòà, dva, æåíùèíà èùåò èíòèì, 451, íåìåöêèé ãåé ñàéò çíàêîìñòâ, 8-]], çíàêîìñòâà ëþáîâî âîçðàñòà, 667, çíàêîìñòâî ÷åðåç ñìñ â óêðàèíå, :)), ðîñòîâñêàÿ îáüÿâëåíèé çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, hdmd, èâàíîâñêèé ÷àò çíàêîìñòâà ñåêñ, vwa, Çíàêîìñòâà ñàìàðêàíäå, myr, ñóðãóò èíòèì çà äåíüãè, 8P, çíàêîìñòâà â áðeñòå, :(((,

#147 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:51

comment2, èíäèâèäóàëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå, grn, çíàêîìñòâà â òèåðè, %[, çíàêîìñòâà êóðãàíèí, 689, êîòåíîê çíàêîìñòâà, 8-P, çíàêîìñòâà â îëüõîâàòêå, 30778, íåôòåêàìñêèå çíàêîìñòâà, :PPP, òåëåíûå çíàêîìñòâà, =O, ìàðèÿ 31 òåë àâèâ çíàêîìñòâà, 8-P, êëóá çíàêîìñòâ òóéìàçû, 336, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà õåëüñèíêè, 274295, âàø ñàéò çíàêîìñòâ, 0072, çíàêîìñòâî ñ æåíùèíîé, :-DDD, ñåêñ çíàêîìñòâà â óñòü êóò, 432382, çíàêîìñòâà éùøêàð îëà, kgp,

#146 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:41

comment4, ñàéò çíàêîìñòâ ã íîâîñèáèðñê, cpjo, ñåêñçíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, 14150, ñàéò çíàêîìñòâ àâãóñòî, =-[[[, çíàêîìñòâà îäíàêëàñíèêè, 979, ñåêñ çà äåíüãè ñåé÷àñ, ixdjv, ñåêñ çíàêîìñòâà îäìîñêîâüå, xdjyl, çàêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâ ñóðãóòà, xtucnd, çíàêîìñòâà ñ òðàíñâåñòèòàìè â òàãàíðîãå, zgy, ïåíçà ïàðòíåðû äëÿ ñåêñà, >:-DDD, çíàêîìñòâî îáùåíèå âñòðå÷è ñåêñ, qtwu, øëþõè ñïá, uii, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âî âëàäèâîñòîêå, 6568, ñàéò çíàêîìñòâ ëàíèòêà, 404230,

#145 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:41

comment3, çíàêîìñòâà íà îäíó íî÷ü ãîðîä äìèòðîâ, jtvapw, çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, 1934, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ áè, >:-)), ðàìáëåðçíàêîìñòâà êóðãàí, 2594, ãîðîä èâàíîâà ñàéò çíàêîìñòâ, :-P, çíàêîìñòâà maile, :-OOO, ñåêñ ñ ó÷, 3468, çíàêîìñòâà màil ìàðèíà, 661, êóáà ñàéò çíàêîìñòâ, 387, ìóñóëüìàíå çî çíàêîìñòâà ñ áðàòüÿìè, ulmfo, àäíàêëàñíèêè ñà, 8OO, ñàéòû èíòèìíûõ çíàêîìñòâ óñòü èëèìñêà, xnvb, ñàèò çíàêîìñò â ðîñòîâå, =-), õî÷ó ñåêñà â àðõàíñêå, tvf,

#144 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:51

comment3, ÷àò çàõîäè ïîçíàêîìèìñÿ, ncxbow, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè èç ãîðîäà âîëæñêà, =PP, âèðòóàëüíîå çíàêîìñòâà, twtmx, çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå ðàäóãà, sfnf, ãåé çíàêîìñòâà â éîøêàð îëà, 59694, ñåêñ â ãîðîäå ðûáèíñêå, dbcyae, ñåêðåòû óëè÷íûõ çíàêîìñòâ íîâèêîâ, >:-((, ñàèò ñåêñ çíàêîìñòâà, 93449, èíòèìíûå ñåêñ çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ, nlu, ðåàë&#